Juridische gebruiksvoorwaarden

Laatst bijgewerkt op 5 maart 2015

Deze website (‘Website’) wordt u aangeboden volgens deze ‘Gebruiksvoorwaarden’ en eventuele wijzigingen hieraan of aanvullingen hierop (gezamenlijk deze ‘Overeenkomst’ genoemd) die van tijd tot tijd door Animas Corporation of een van zijn gelieerde bedrijven (gezamenlijk ‘Site-eigenaar’, ‘we’, ‘wij’, ‘ons’) kunnen worden geplaatst. Door het gebruik van deze Website of enige andere diensten of content die via de Website [of mobiele software] worden aangeboden, gaat u ermee akkoord juridisch gebonden te zijn aan de algemene voorwaarden van de Overeenkomst, die op dezelfde wijze afdwingbaar zijn als wanneer u de Overeenkomst had ondertekend. Als u niet bereid bent om de algemene voorwaarden in de Overeenkomst te accepteren, vragen wij u de Website niet te bezoeken of te gebruiken en er geen materialen op te plaatsen of in te dienen.

Beoogde bezoekers van de Website

Deze Website is bedoeld voor en gericht op inwoners van Nederland. Deze Website is niet bedoeld voor personen jonger dan 13 jaar.

Afwijzing van aansprakelijkheid inzake informatie

De informatie op de Website, waaronder alle adviezen en aanbevelingen, is uitsluitend bedoeld als algemene educatieve voorlichting. Deze is niet bedoeld als medisch of gezondheidsadvies of om te worden gebruikt voor medische diagnose of behandeling van enig individueel probleem. Ook is deze niet bedoeld als vervanging voor professionele adviezen en diensten van een bevoegde zorgverlener die bekend is met uw unieke feiten. Raadpleeg altijd uw arts of een andere bevoegde zorgverlener voor advies met betrekking tot enige medische aandoening en voordat u met een nieuwe behandeling begint. Uw gebruik van de site is onderworpen aan de aanvullende afwijzingen van aansprakelijkheid en de waarschuwingen die op de gehele Website geplaatst kunnen zijn.

We zijn niet verantwoordelijk voor gevolgen die direct of indirect verband houden met enige actie die u al dan niet neemt op basis van de informatie, diensten of ander materiaal op de Website. Hoewel we ernaar streven de informatie op de Website juist, volledig en actueel te houden, geven wij geen enkele garantie en zijn wij niet verantwoordelijk voor schade of verlies met betrekking tot de juistheid, volledigheid of tijdigheid van de informatie op de Website.

Eigendom

U begrijpt dat de Website alleen beschikbaar is voor uw persoonlijk, niet-commercieel gebruik. U gaat ermee akkoord dat de Website, inclusief alle daarop geldende intellectuele eigendomsrechten, eigendom is van de Site-eigenaar, en dat u niet het recht hebt om deze op een andere wijze te gebruiken dan vermeld in deze Gebruiksvoorwaarden. We zijn niet verantwoordelijk voor door u geleden schade of verlies in verband met uw gebruik van de Website voor zakelijke of andere doeleinden die niet zijn toegestaan krachtens deze Gebruiksvoorwaarden. We behouden ons het recht voor om naar eigen goeddunken toegang tot de Website te weigeren of te beëindigen. De Website wordt gratis verstrekt en op basis daarvan zijn we niet verplicht om enige onderhouds- of ondersteuningsdiensten te leveren en zijn we niet verantwoordelijk voor verlies of schade die u mogelijk lijdt als gevolg van het niet onderhouden of bijwerken van de Website.

U mag de Website, of enige updates of gedeelten ervan, niet kopiëren, wijzigen of hergebruiken, inclusief de software die erin is opgenomen.

U mag deze Website alleen gebruiken voor wettige doeleinden en in overeenstemming met deze Gebruiksvoorwaarden. U wordt een niet-exclusieve, niet-overdraagbare, herroepbare, beperkte licentie verleend voor het bekijken, afdrukken en distribueren van content die van de Website is verkregen voor uw persoonlijke, niet-commerciële doeleinden, op voorwaarde dat u de vermelding van auteursrechten of andere kennisgevingen die op de content zijn weergegeven, niet verwijdert of onleesbaar maakt. U mag het van de Website verkregen materiaal op geen enkele manier en voor geen enkel commercieel gebruik kopiëren, herdrukken, wijzigen, weergeven, uitvoeren, vertalen, distribueren, aanpassen, uitzenden, door middel van telecommunicatie naar het publiek communiceren, circuleren of verkopen, of aan een commerciële bron, inclusief andere websites, verstrekken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Site-eigenaar.

Daarnaast gaat u ermee akkoord: (i) deze Website niet te gebruiken op een wijze die deze Website zou kunnen uitschakelen, overbelasten, beschadigen of aantasten, en niet te interfereren met enig ander gebruik van deze Website, inclusief de mogelijkheid voor gebruikers om via deze Website real-time activiteiten uit te oefenen; (ii) geen robot, spider of ander automatisch hulpmiddel, proces of middel te gebruiken om toegang te verkrijgen tot deze Website voor welk doel dan ook, inclusief schrapen, datamining, controleren of kopiëren van enig materiaal op deze Website; (iii) geen manueel proces te gebruiken om het materiaal op deze Website te controleren of te kopiëren, en u niet in te laten met een ander niet-geautoriseerd doel zonder de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van de Site-eigenaar; (iv) niet anderszins een apparaat, software of routine te gebruiken die de juiste werking van deze Website verstoort; en (v) niet anderszins te proberen de juiste werking van deze Website te verstoren.

We behouden ons alle rechten voor die niet uitdrukkelijk aan u worden verleend.

Uw account en wachtwoord

Wanneer u zich voor het eerst registreert om de Website te gebruiken, wordt u mogelijk gevraagd een wachtwoord aan te maken. U moet uw wachtwoord geheimhouden en aan niemand anders geven en uw account door niemand anders laten gebruiken. U mag nooit het wachtwoord of account van iemand anders gebruiken. U moet ons onmiddellijk op de hoogte stellen als u vermoedt dat er sprake is van ongeoorloofd gebruik van of toegang tot uw wachtwoord of account. We zijn niet verantwoordelijk voor door u geleden schade of verlies omdat u uw wachtwoord niet geheimhoudt, u iemand anders uw account laat gebruiken, u het wachtwoord of account van iemand anders gebruikt of omdat u ongeoorloofd gebruik van uw wachtwoord of account verneemt of vermoedt, maar het ons niet onmiddellijk vertelt.

Privacy en toestemming voor het gebruik van gegevens

De informatie die wij verkrijgen door uw gebruik van de Website, ongeacht of dit via de registratieprocedure of anderszins is, valt onder ons privacybeleid. Ons privacybeleid heeft betrekking op het door ons verzamelen en gebruiken van de gegevens die u ons verstrekt, inclusief uw rechten met betrekking tot die informatie.

Elektronische communicatie

De informatie die op de Website wordt gecommuniceerd, vormt een elektronische communicatie. Wanneer u met ons communiceert via de Website of via andere vormen van elektronische media, zoals e-mail, communiceert u elektronisch met ons. U gaat ermee akkoord dat we elektronisch kunnen communiceren, met inachtneming van de lokale privacywetgeving, en dat dergelijke communicaties, evenals kennisgevingen, bekendmakingen, overeenkomsten en andere communicaties die wij u elektronisch verstrekken, gelijkwaardig zijn aan schriftelijke communicaties en dezelfde kracht en effecten hebben als waren ze op schrift gesteld en ondertekend door de partij die de communicatie heeft verzonden.

Door de gebruiker ingediende gegevens

We hebben binnen de Website bepaalde gebieden gecreëerd, of kunnen dit in de toekomst doen, zoals messageboards en chatrooms, waar leden hun gedachten, opmerkingen, productbeoordelingen, foto’s, video’s en dergelijke kunnen uploaden en met andere leden kunnen delen (gezamenlijk ‘Forums’ genoemd). Deze Forums zijn uitsluitend toegankelijk voor geregistreerde leden van de Website. Om ervoor te zorgen dat de tekst, afbeeldingen, software, muziek, geluid, foto’s, video’s, berichten, artikelen, gegevens, informatie of andere materialen die door de gebruiker worden geplaatst (gezamenlijk ‘Gebruikerscontent’ genoemd) nuttig zijn voor de andere leden, hebben we voor iedereen een aantal basisregels opgesteld.

Daarnaast kunnen gebruikers, als er op de Website een Forum wordt aangeboden, vragen stellen die door door ons ingeschakelde experts worden beantwoord. Voor zover van toepassing worden deze experts door ons betaald voor de tijd die zij besteden aan het beantwoorden van vragen van leden, maar de meningen die zij uiten zijn hun eigen meningen. De toegang tot de experts en hun adviezen in het Forum worden uitsluitend aangeboden als informatieve en educatieve service aan de leden van de Website.

Ons beleid voor deze Website is om de Gebruikerscontent, voor zover dat praktisch uitvoerbaar is, te controleren, voor- of nadat dergelijke Gebruikerscontent is geplaatst. Pre-moderatie betekent dat de Gebruikerscontent niet op het Forum wordt geplaatst en niet kan worden geopend of bekeken door andere Websiteleden voordat wij het hebben beoordeeld en hebben bepaald dat de Gebruikerscontent geschikt is voor plaatsing op het Forum. Deze procedure betekent ook dat de Gebruikerscontent die wordt ingediend voor plaatsing niet in real-time wordt geplaatst en mogelijk nooit wordt geplaatst als wij van mening zijn dat het ongeschikt is voor de Website. Post-moderatie betekent dat de Gebruikerscontent door ons wordt gecontroleerd nadat deze op de Website is geplaatst. Gebruikerscontent waarvan de Site-eigenaar bepaalt dat deze niet voldoet aan deze voorwaarden of anderszins ongeschikt is voor de Website, zal na post-moderatie van de Website worden verwijderd zonder kennisgeving aan de gebruiker.

Gebruikerscontent moet geschikt zijn voor het Forum. We kunnen Gebruikerscontent die niet voldoet aan de community-richtlijnen die we aanleveren en die u dient te lezen voordat u Gebruikerscontent op de Website plaatst, afwijzen, bewerken of verwijderen, zonder beperking van de redenen waarom Gebruikerscontent door ons geweigerd kan worden.

Door Gebruikerscontent in te dienen voor plaatsing op een Forum, (1) bevestigt u dat u bevoegd bent Gebruikerscontent te plaatsen of te verzenden; (2) gaat u ermee akkoord dat u alleen verantwoordelijk bent voor alle Gebruikerscontent die u indient voor plaatsing; en (3) geeft u de Site-eigenaar en de gelieerde entiteiten een onherroepelijk, wereldwijd, niet-exclusief, doorlopend, volledig in sublicentie te geven, overdraagbaar, royaltyvrij recht en licentie voor het gebruik van uw Gebruikerscontent, op welke wijze dan ook, op de Website en op enige andere Website die eigendom is van of wordt beheerd door de Site-eigenaar of zijn gelieerde bedrijven (evenals op sociale media-sites die gerelateerd zijn aan de Site-eigenaar of gelieerde bedrijven).

Het staat ons vrij ideeën, concepten, kennis of technieken opgenomen in of afgeleid van Gebruikerscontent voor elk gewenst doel te gebruiken, inclusief het ontwikkelen, produceren en op de markt brengen van producten. Om die reden wordt u verzocht geen ideeën, suggesties of materialen in te dienen of te versturen die u vertrouwelijk wilt houden of waarvoor u een vergoeding verwacht te krijgen. U hebt geen enkele claim tegen ons wat betreft het gebruik of niet-gebruik van Gebruikerscontent. Als u Gebruikerscontent indient, begrijpt u dat wij het recht, maar niet de verplichting hebben uw naam, foto, gelijkenis, stem, prestaties, biografische informatie en/of verklaringen voor onbeperkte tijd en over de hele wereld op de Website en op eventuele gelieerde of opvolgende Websites of sociale media-kanalen die eigendom zijn van of beheerd worden door ons of door onze gelieerde bedrijven, te gebruiken, weer te geven en te publiceren. Als we gebruik maken van deze rechten, begrijpt u en gaat u ermee akkoord dat u geen enkele andere vergoeding, betaling, kennisgeving of vermelding zult ontvangen, en evenmin enige zeggenschap hebt over de wijze waarop de Site-eigenaar er gebruik van maakt.

U erkent dat de Forums de meningen en standpunten van andere gebruikers bevatten. U erkent eveneens dat we niet verantwoordelijk zijn voor de nauwkeurigheid van enige Gebruikerscontent op de Website. U begrijpt en gaat ermee akkoord dat alle Gebruikerscontent uitsluitend de verantwoordelijkheid is van de persoon die de Gebruikerscontent heeft geplaatst. U begrijpt en gaat ermee akkoord dat u het gebruik van Gebruikerscontent, inclusief het betrouwen op de nauwkeurigheid, volledigheid of het nut van dergelijke Gebruikerscontent, evalueert en alle risico’s die daaraan verbonden zijn, draagt.

We behouden ons het recht voor uw vermogen om Gebruikerscontent te uploaden en/of toegang te verkrijgen tot Gebruikerscontent naar ons eigen goeddunken, met of zonder kennisgeving, tijdelijk of permanent te stoppen. U gaat ermee akkoord dat we niet aansprakelijk zijn ten opzichte van u of enige derde partij voor enige opschorting of beëindiging van acceptatie van Gebruikerscontent.

Onthoud dat alle Gebruikerscontent die u via een mobiel apparaat op de Website indient op dat mobiele apparaat zal worden opgeslagen. De beveiliging en veiligheid van uw mobiele apparaat en de informatie en materialen die erop staan, evenals wachtwoorden die u gebruikt op uw apparaat en voor toegang tot de Website zijn uitsluitend uw verantwoordelijkheid.

Opslag van Gebruikerscontent

We kunnen een maximale opslagcapaciteit opleggen voor Gebruikerscontent op de Website. We zijn niet verantwoordelijk voor eventueel door u geleden verlies of schade als gevolg van het verwijderen of niet opslaan van berichten, communicaties of andere Gebruikerscontent in verband met het handhaven van de maximale opslagcapaciteit.

Aanvullende voorwaarden

Voor bepaalde functies of content op de Website, zoals aanbiedingen, prijzen, competities, wedstrijden en loterijen, kunnen aanvullende voorwaarden gelden. Door deel te nemen aan een van de activiteiten op de Website die onderhevig zijn aan aanvullende voorwaarden, zoals prijzen, competities, wedstrijden of loterijen met officiële regels, gaat u akkoord onderworpen te zijn aan die aanvullende voorwaarden in aanvulling op deze Gebruiksvoorwaarden.

Afwijzing van garanties met betrekking tot het gebruik van de Website

De Website wordt aangeboden op basis van de huidige staat en beschikbaarheid. Tenzij hierin specifiek vermeld, wijst de Site-eigenaar, voor zover toegestaan onder de toepasselijke wetgeving, uitdrukkelijk alle garanties af van welke aard dan ook, expliciet, wettelijk of impliciet, inclusief en zonder beperking garanties van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel en niet-schending.

De Site-eigenaar garandeert niet dat de Website voldoet aan uw vereisten of dat toegang tot de Website ononderbroken, tijdig, veilig of foutloos zal zijn, of dat defecten, voor zover die bestaan, zullen worden hersteld. De Site-eigenaar biedt geen garanties ten aanzien van de resultaten die kunnen worden behaald door gebruik van de Website of ten aanzien van de nauwkeurigheid, kwaliteit of betrouwbaarheid van informatie verkregen via de Website.

U begrijpt en gaat ermee akkoord dat alle materialen en/of gegevens die worden gedownload of anderszins worden verkregen via het gebruik van de Website op eigen risico worden gebruikt en dat alleen u verantwoordelijk bent voor eventuele schade aan uw computersysteem of gegevensverlies als gevolg van het downloaden van dergelijke materialen en/of gegevens.

Geen enkel advies of informatie, hetzij mondeling of schriftelijk, door u verkregen van de Site-eigenaar of via de Website, zal leiden tot enige garantie die niet uitdrukkelijk hierin wordt vermeld.

Beperkingen van aansprakelijkheid

U verklaart uitdrukkelijk te begrijpen en te erkennen dat onder geen enkele omstandigheid de Site-eigenaar, gelieerde bedrijven en hun respectieve directeuren, functionarissen, werknemers, agenten, mandatarissen of andere vertegenwoordigers aansprakelijk zijn voor directe, indirecte, speciale, incidentele, vervolg-, punitieve of verzwaarde schade, inclusief en zonder beperking, enig verlies van gebruik, verlies van inkomen, spaargelden of winsten, verlies van gegevens, verlies van goodwill, kosten voor het inhuren van vervangende diensten, of andere indirecte, speciale, incidentele of vervolgschade, hoe dan ook veroorzaakt en op welke theorie van aansprakelijkheid dan ook, al dan niet voor contractbreuk, onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid en strikte aansprakelijkheid) of anderszins als resultaat van (1) het gebruik of het onvermogen gebruik te maken van de Website; (2) de kosten voor inhuren van vervangende diensten, producten of websites; (3) ongeoorloofde toegang tot of wijziging van uw transmissies of gegevens (inclusief persoonlijke informatie); (4) de verklaringen of gedragingen van derden op de Website; of (5) welke andere aangelegenheid dan ook die betrekking heeft op de Website. Deze beperkingen zijn van toepassing ongeacht of de Site-eigenaar is geïnformeerd over de mogelijkheid van dergelijke schade en zelfs als een beperkte verhaalsmogelijkheid haar essentiële doel niet bereikt. Deze uitsluiting van aansprakelijkheid is maximaal van toepassing voor zover toegestaan onder de toepasselijke wetgeving.

Handelsmerken

De handelsmerken en merknamen op deze Website zijn eigendom van de Site-eigenaar, gelieerde bedrijven of externe eigenaren. U mag geen enkel handelsmerk of servicemerk dat eigendom is van de Site-eigenaar gebruiken of weergeven zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming. U mag geen andere handelsmerken of servicemerken op deze Website gebruiken of weergeven zonder toestemming van de betreffende eigenaars.

Kennisgeving en procedure voor het indienen van vorderingen wegens inbreuk op het auteursrecht

We vragen onze gebruikers om het intellectuele eigendom van anderen te respecteren. In overeenstemming met de Digital Millennium Copyright Act, 17 U.S.C. sec. 512 hebben we een agent aangewezen voor het ontvangen van kennisgevingen van vermeende inbreuk op het auteursrecht. Deze kan worden bereikt via het gedeelte 'Contact' op deze Website (klik hier), ingevuld volgens de procedure beschreven in alinea 1 t/m 6 hieronder, via de telefoonnummers vermeld op onze contactpagina en/of via een brief met de onderstaande zes (6) gegevens verzonden naar het volgende adres:

Copyright Complaint
c/o Consumer Care Center
965 Chesterbrook Blvd. Wayne, PA 19087 Verenigde Staten

Als u te goeder trouw meent dat uw werk is gekopieerd op een manier die inbreuk pleegt op het auteursrecht, moet u onze auteursrechtenagent de volgende informatie verstrekken via het onderstaande proces:

  1. Een lijst met de juiste voornaam, achternaam, e-mailadres en fysiek adres van de persoon die gemachtigd is om op te treden namens de eigenaar van het auteursrechtelijk belang;
  2. Als u het formulier op de pagina 'Contact' gebruikt, selecteert u de optie 'Probleem of klacht' in het gedeelte 'Onderwerp van e-mail' van het formulier.
  3. Een beschrijving van het auteursrechtelijk beschermde werk waarvan u beweert dat het is geschonden, met een originele handtekening. Als u het formulier op de pagina 'Contact' gebruikt, moet u deze informatie opgeven in het gedeelte 'Vraag of opmerking', inclusief een elektronische handtekening aan het einde van uw beschrijving (bijv. /naam/);
  4. Een beschrijving van waar het materiaal, waarvan u beweert dat het inbreuk pleegt, op de Website staat (inclusief een specifieke link / URL waar mogelijk);
  5. Een verklaring door u dat u er te goeder trouw van overtuigd bent dat het betwiste gebruik niet is toegestaan door de auteursrechthouder, diens vertegenwoordiger of de wet, dat in de klacht zal worden opgenomen of, als het formulier wordt gebruikt, dat in het gedeelte ‘Vraag of Opmerking’ van het formulier ‘Contact’ zal worden opgenomen; en
  6. Een door u afgelegde verklering op straffe van meineed dat de bovenstaande informatie in uw kennisgeving juist is en dat u de auteursrechthouder bent of gemachtigd bent om namens de auteursrechthouder op te treden, die zal worden opgenomen in de klachtenbrief of, als u het contactformulier gebruikt, in het gedeelte ‘Vraag of opmerking’ van het formulier ‘Contact’ (dat tevens uw ‘elektronische handtekening’ zal bevatten zoals vereist in punt drie (3) hierboven).

Na ontvangst van de kennisgeving met alle informatie zoals vermeld in 1 t/m 6 hierboven zullen wij:

  1. de toegang tot het materiaal waarvan wordt beweerd dat het inbreuk maakt, verwijderen of blokkeren;
  2. de kennisgeving doorsturen naar deze vermeende overtreder (‘Abonnee’); en
  3. redelijke stappen ondernemen om de Abonnee onmiddellijk op de hoogte te stellen dat de toegang tot het materiaal is verwijderd of uitgeschakeld.

Wijziging of opschorting van de Website

We zullen al het redelijkerwijs mogelijke doen om de Website beschikbaar te maken, maar we kunnen van tijd tot tijd de Website of delen daarvan zonder voorafgaande kennisgeving tijdelijk of permanent onderbreken, beperken, wijzigen of stopzetten. We zijn niet verantwoordelijk voor door u geleden schade of verlies als gevolg van dergelijke acties.

Beëindiging

We kunnen op elk moment uw gebruik van of toegang tot de Website beëindigen en uw Gebruikerscontent zonder voorafgaande kennisgeving geheel of gedeeltelijk verwijderen als we een goede reden hebben om dit te doen, waaronder eventuele schending door u van deze Gebruiksvoorwaarden en de community-richtlijnen. We zijn niet verantwoordelijk voor door u geleden verlies of schade als gevolg van beëindiging van uw gebruik van de Website onder deze omstandigheden. In geval van enige beëindiging moet u het gebruik van de Website stoppen en gaat u ermee akkoord dat de bepalingen van de Overeenkomst met betrekking tot Eigendom, Handelsmerken, Schadeloosstelling, Afwijzing van garanties, Beperkingen van aansprakelijkheid en Toepasselijk recht na een dergelijke beëindiging van kracht blijven.

Koppelingen naar websites van derden

Deze Website kan koppelingen of verwijzingen naar websites van derden bevatten. Deze koppelingen worden uitsluitend voor uw gemak vermeld. Er wordt geen goedkeuring van producten, diensten of informatie van derden uitgesproken of geïmpliceerd door middel van informatie, materialen of content van derden die is geplaatst op of opgenomen in deze Website, of waarnaar via deze Website wordt verwezen of gekoppeld. Alle informatie, gegevens, meningen, aanbevelingen, producten of diensten die door derden worden aangeboden via de koppelingen naar andere websites, of die anderszins beschikbaar worden gesteld via hun eigen websites, behoren uitsluitend tot die derden en niet tot de Site-eigenaar. Uw gebruik van dergelijke websites van derden is onderworpen aan de gebruiksvoorwaarden en het privacybeleid van die websites.

Schadeloosstelling

U gaat ermee akkoord de Site-eigenaar en gelieerde bedrijven en hun respectieve directeuren, functionarissen, werknemers, agenten en andere vertegenwoordigers te vrijwaren tegen alle claims, aansprakelijkheid, schade en onkosten, inclusief en zonder beperking alle juridische kosten en vergoedingen die voortvloeien uitvan of betrekking hebben op (a) uw schending van deze Gebruiksvoorwaarden; (b) uw gebruik van deze Website, inclusief en zonder beperking het door u verzenden of plaatsen van informatie of materiaal op deze Website; en (c) elke claim of beschuldiging dat uw Gebruikerscontent inbreuk maakt op het intellectuele eigendom of andere eigendomsrechten of privacyrechten van een derde.

Wijziging van deze voorwaarden

We kunnen naar eigen goeddunken van tijd tot tijd wijzigingen aanbrengen in deze Gebruiksvoorwaarden door deze Gebruiksvoorwaarden op de Website aan te passen en de ingangsdatum van de nieuwe versie van de Gebruiksvoorwaarden te vermelden. De ‘Laatst bijgewerkt op’ datum aan het begin van deze Gebruiksvoorwaarden geeft aan wanneer de laatste wijzigingen zijn gemaakt. Als u het gebruik van de Website na het plaatsen van een nieuwe versie van de Gebruiksvoorwaarden voortzet, houdt dat in dat u dergelijke wijzigingen accepteert. Daarom dient u, wanneer u deze Website bezoekt, te controleren of er een nieuwe versie van de Overeenkomst is geplaatst.

Contactgegevens

Als u vragen of opmerkingen hebt over deze Gebruiksvoorwaarden of de Website, kunt u contact met ons opnemen zoals aangegeven in het privacybeleid of in het gedeelte 'Contact' op deze Website.

Scheidbaarheid van de Overeenkomst

Indien een deel of een bepaling van deze Gebruiksvoorwaarden wordt gezien als onwettig, vervallen, ongeldig of niet-uitvoerbaar, zal dat gedeelte als scheidbaar worden beschouwd van deze Gebruiksvoorwaarden en zal dit niet van invloed zijn op de geldigheid en uitvoerbaarheid van de resterende bepalingen.

Overleving

Alle paragrafen blijven van toepassing na de beëindiging van het recht de Website te gebruiken.

Toepasselijk recht en jurisdictie

De informatie op de Website is uitsluitend bedoeld voor inwoners van Nederland. Andere landen kunnen andere wetten, regelgevende vereisten of medische werkwijzen hebben die verschillen van die in Nederland. Op de Overeenkomst en de beslissing over een geschil met betrekking tot de Overeenkomst, de Website of producten die u via de Website aanschaf, en eventuele niet-contractuele verplichtingen die voortvloeien uit of in verband staan met deze Gebruiksvoorwaarden, is Nederlands recht van toepassing, waarbij geen rekening wordt gehouden met principes van wetsconflicten. Elke rechtsvordering of procedure tussen de Site-eigenaar en u in verband met de Overeenkomst wordt uitsluitend behandeld door een bevoegde rechtbank in in Nederland, en u gaat akkoord met de exclusieve bevoegdheid van die rechtbanken.